Algemene voorwaarden

1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website www.shopatalexbeauty.com  en op alle bestellingen en verkooptransacties die gebeuren via de website www.shopatalexbeauty.com.  Door een bestelling te plaatsen, aanvaard de klant deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper heeft het recht om de Verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Gegevens verkoper

Apotheek Wullens BV

Dendermondsesteenweg 46

9000 Gent

BTW BE 0722761747

Telefoonnummer: +32 (0)9 2282666

E-mailadres: info@shopatalex.be

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Daarbij zijn uitgesloten alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Aanvaarding van de bestelling

De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig bij betaling met cadeaubonnen.

5. Leveren, terugsturen en omruilen

LEVEREN

Meestal worden de bestelde goederen verzonden ten laatste twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket normaal binnen 2 à 3 werkdagen geleverd; voor Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding de rest van de EU) is dit 1 à 2 werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper; deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


TERUGSTUREN

De kosten voor een retour naar Alex Beauty en opnieuw versturen naar de koper worden volledig gedekt indien het geleverde product niet hetzelfde is zoals door u besteld en zo aangegeven op de orderbevestiging of indien het product beschadigd is.

OMRUILEN

De verzendkosten naar Alex Beauty voor omruilingen zonder een van bovenvermelde redenen (schade of niet overeenkomstig de bestelling), dienen door de koper zelf betaald te worden. Dit geldt voor zowel de retour als de nieuwe verzendkost.

De koper dient bij het terugsturen van een pakket op eigen kosten altijd een tracking code, bewijs van verzending, te kunnen voorleggen.

SOLDEN / SALES

Solden of sales kunnen niet omgeruild en/of teruggestuurd worden.

RETOURADRES

Apotheek Wullens BV

Dendermondsesteenweg 46

B – 9000 Gent

België

6. Verlies en schade door verzending

Alex Beauty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost of andere koerierbedrijven. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Meestal worden pakjes via Bpost verstuurd en allen zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de koper problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Alex Beauty tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Verzakingsrecht

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken, moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Apotheek Wullens BV, Dendermondsesteenweg 46, 9000  Gent. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de verpakking van het item beschadigd is, krijg je 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Als je in plaats van de terugbetaling een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen zijn, met korting verkocht of op bestelling zijn, worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

11. Overmacht

Alex Beauty is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, enz. die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

12. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, heeft Alex Beauty uiteraard je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je Alex Beauty de toestemming deze te gebruiken inzake verzending. We hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. U bent altijd vrij om u onmiddellijk uit te schrijven en alle gegevens te verwijderen die we van u hebben verkregen.

De gegevens worden in het platform van de website opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker, Alex Beauty. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaalplatform wordt gebruikt en opgeslagen, is ook onderworpen aan de nieuwe strenge regels van de GDPR. U kan altijd hun privacy regels nakijken (Paypal, Mollie, enz... ).

De nieuwsbrieven van Alex Beauty worden verzonden vanuit Mailchimp. Ook hier zijn alle gegevens onderworpen aan de regels van de GDPR.

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites (merken, artikels) en hun privacy regels.

Uiteraard houden we alle gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen of verwijderd te worden uit onze database. Op deze manier respecteert Alex Beauty de GDPR (General Data Protection Regulation) die in werking is getreden vanaf 25 mei 2018.

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.